مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Kilowatt AU - 5gb of SSD Storage, 50gb of bandwidth and 50 email addresses .
Hosted in our AU Data Centre


Kilowatt JP - 5gb of SSD Storage, 50gb of bandwidth and 50 email addresses .
Hosted in our JP Data Centre


Kilowatt SG - 5gb of SSD Storage, 50gb of bandwidth and 50 email addresses .
Hosted in our Singapore Data Centre


Kilowatt US - 5gb of SSD Storage, 50gb of bandwidth and 50 email addresses .
Hosted in our US Data Centre


Watt Hosting Kilowatt US DA - 5gb of SSD Storage, 50gb of bandwidth and 50 email addresses .
Hosted in our US Data Centre


Kilowatt UK - 5gb of SSD Storage, 50gb of bandwidth and 50 email addresses .
Hosted in our UK Data Centre


Kilowatt DE - 5gb of SSD Storage, 50gb of bandwidth and 50 email addresses .
Hosted in our DE Data Centre


Kilowatt EU - 5gb of SSD Storage, 50gb of bandwidth and 50 email addresses .
Hosted in our EU Data Centre


Watt Hosting Kilowatt EU DA - 5gb of SSD Storage, 50gb of bandwidth and 50 email addresses .
Hosted in our EU Data Centre


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند () وارد شده است.