مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Milliwatt AU - 1gb of SSD Storage, 20gb of bandwidth and 20 email addresses .
Hosted in our AU Data Centre


Milliwatt JP - 1gb of SSD Storage, 20gb of bandwidth and 20 email addresses .
Hosted in our JP Data Centre


Milliwatt SG - 1gb of SSD Storage, 20gb of bandwidth and 20 email addresses .
Hosted in our Singapore Data Centre


Milliwatt US - 1gb of SSD Storage, 20gb of bandwidth and 20 email addresses .
Hosted in our US Data Centre


Watt Hosting Milliwatt US DA - 1gb of SSD Storage, 20gb of bandwidth and 20 email addresses .
Hosted in our US Data Centre


Milliwatt UK - 1gb of SSD Storage, 20gb of bandwidth and 20 email addresses .
Hosted in our UK Data Centre


Milliwatt DE - 1gb of SSD Storage, 20gb of bandwidth and 20 email addresses .
Hosted in our DE Data Centre


Milliwatt EU - 1gb of SSD Storage, 20gb of bandwidth and 20 email addresses .
Hosted in our EU Data Centre


Watt Hosting Milliwatt EU DA - 1gb of SSD Storage, 20gb of bandwidth and 20 email addresses .
Hosted in our EU Data Centre


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند () وارد شده است.