مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Megawatt AU - 10gb of SSD Storage, 100gb of bandwidth and 100 email addresses .
Hosted in our AU Data Centre


Megawatt JP - 10gb of SSD Storage, 100gb of bandwidth and 100 email addresses .
Hosted in our JP Data Centre


Megawatt SG - 10gb of SSD Storage, 100gb of bandwidth and 100 email addresses .
Hosted in our Singapore Data Centre


Megawatt US - 10gb of SSD Storage, 100gb of bandwidth and 100 email addresses .
Hosted in our US Data Centre


Watt Hosting Megawatt US DA - 10gb of SSD Storage, 100gb of bandwidth and 100 email addresses .
Hosted in our US Data Centre


Megawatt UK - 10gb of SSD Storage, 100gb of bandwidth and 100 email addresses .
Hosted in our UK Data Centre


Megawatt DE - 10gb of SSD Storage, 100gb of bandwidth and 100 email addresses .
Hosted in our DE Data Centre


Megawatt EU - 10gb of SSD Storage, 100gb of bandwidth and 100 email addresses .
Hosted in our EU Data Centre


Watt Hosting Megawatt EU DA - 10gb of SSD Storage, 100gb of bandwidth and 100 email addresses .
Hosted in our EU Data Centre


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند () وارد شده است.